חוברת שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> חשוב לדעת בשבתון > זכויות, תשלומים ותקבולים למורים וגננות בשבתון

חפשו קורסים

זכויות, תשלומים ותקבולים למורים וגננות בשבתון

יוצאים לשבתון? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל

המענק החודשי בשבתון

חישוב המענק בשנת שבתון

המענק החודשי נקבע על פי

חישוב שיעור ההשתלמות בשבתון מלא ובחצי שבתון
משך תקופת החסכון חודשי החסכון שיעור המענק בשבתון מלא שיעור המענק בחצי שבתון
6 שנים 72 66.00% 33.33%
6 שנים + 8 חודשים 80 74.06% 37.03%
7 שנים 84 77.77% 38.88%
7 שנים + 8 חודשים 92 85.18% 42.59%
8 שנים 96 88.88% 44.44%

קרנות ההשתלמות מעמידות לרשותכם
מחשבון להערכת גובה המענק החודשי בשנת שבתון.

 

החזר שכר לימוד בשבתון

המשתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד בגובה שיקבע לפי מספר השעות המאושרות בכל אחד ממוסדות הלימוד,
על פי תוכנית הלימודים שאושרה למשתלם.

לא יוחזרו הוצאות נלוות כגון חומרים, דמי רישום, הוצאות ביטוח וכו

שכר הלימוד המירבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ,
הבסיס: עבור 16 ש"ש - 100% שכ"ל. ולכן, עבור כל 1 ש"ש, יתקבל החזר של עד 1/16 משכר לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.
בשנת תשע"ה עמד גובה ההחזר על כ - 860 ש"ח עבור כל 1 ש"ש.

חדש!
לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה.
סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי החובה, יהיה בהתאם לסה"כ שעות החובה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.
סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי ההשלמה, יהיה בהתאם לסה"כ שעות ההשלמה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.

משתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד בלבד וכל יתר ההוצאות, כגון: חומרים, דמי רישום, הוצאות ביטוח וכיו"ב, תהיינה על חשבונו.
כמו כן לא יוחזרו דמי מנוי למועדון/ קאנטרי קלאב, אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים שם.

הזכאות לשכר לימוד היא רק עבור לימודים שיתקיימו בשנת ההשתלמות,
כלומר תחילתם לא לפני 1 בספטמבר שנה זו וסיומם לא יאוחר מ - 31 באוגוסט בשנה הבאה.

החזר שכר לימוד יתבצע באחת משתי הדרכים

ההחזר יכלל במענק החודשי באופן הבא:
ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה בבנק הבינלאומי הראשון עד ה - 15 לחודש, יתבצע במענק הקרוב.
ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה - 15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.

הערה: במוסדות לימוד המאפשרים למשתלם להפיק באמצעות האינטרנט קבלה ללא חתימה וחותמת, כתחליף למשלוח קבלה ידנית חתומה, תשלום שכר הלימוד יבוצע רק כנגד קבלה המופקת באמצעות האינטרנט, כשהיא חתומה בחותמת ידנית מקורית של מוסד הלימודים.

קבלות יש להגיש לבנק הבינלאומי הראשון. קרנות השתלמות לעו"ה, ת"ד 35360, תל-אביב, 61351, או לכל אחד מסניפי הבנק עד לתאריך 15/8, על מנת לקבל החזר במענק האחרון ב - 1 בספטמבר. חובה לציין על הקבלות את מספר תעודת הזהות ואת שם המשתלם.

החזר הוצאות נסיעה למורים בשבתון באזורי עדיפות לאומית

תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות בשנת שבתון

תשלום ביטוח לאומי בשנת שבתון

תשלום ביטוח לאומי בשבתון

תשלום מס ביטוח בריאות בשבתון

ביטוח נפגעי עבודה בשנת שבתון

מורים הנמצאים בשנת השתלמות מקבלים תשלום מקרן השתלמות.
בינם ובין קרן ההשתלמות אין יחסי עובד ומעביד, ולגבי מעבידם בטרם יציאתם לחופשה, נחשבים הם כעובדים השוהים בחופשה ללא תשלום.

מורים בשנת השתלמות אינם מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה.

באחריות עובדי ההוראה לבטח עצמם בשבתון בביטוח תאונות אישיות על פי שיקול דעתם

תשלום לקרן ההשתלמות למורים העובדים בשנת השבתון, או עובדים אצל שני מעסיקים

עצתה של עירית זהבי ממשרד זהבי ייעוץ

תשלום לקרן פנסיה בשבתון

הקרן מעבירה למשתלם במהלך שנת ההשתלמות את התשלומים כפי המקובל, לקרן הפנסיה שהוא חבר בה.
לכן על המשתלם, לפני יציאתו לשנת השתלמות, להודיע לקרן ההשתלמות, את שמה המדוייק של קרן הפנסיה שלו .
אי מסירת שם קרן הפנסיה בהתאם להפרשות מעסיקך ערב היציאה לשבתון, עלולה לפגוע בזכויותייך הפנסיוניות .

הקרן משלמת את חלקו של העמית וגם את חלקו של המעסיק.
שיעורי התשלום לקרן הפנסיה נקבעו על פי היקף משרה ממוצע שעל פיו מחושב מענק ההשתלמות, שמשלמת הקרן לעמית המשתלם. תשלום זה משלמת הקרן מידי חודש במשך חודשי תקופת ההשתלמות.

מס הכנסה

המענקים המגיעים למשתלם מהקרן בשנת ההשתלמות, פטורים מתשלום מס הכנסה.
לצורך תיאום מס, יקבל כל משתלם אישורים מתאימים (במענקים דצמבר ואוגוסט).
משתלם המועסק במשרה חלקית ימלא אצל מעסיקו טופס על מנת להקטין את המס שישלם.

מענק יובל

עובד הוראה, שהשלים משנת תשס”ח 25 שנות עבודה בשירות המדינה ב־1 ביוני של שנה נדונה (ובכלל זה ותק בגין שירות חובה בצה”ל),
זכאי למענק יובל (הסכם קיבוצי 27.8.08).
מענק היובל ישולם גם לעו”ה בשבתון, אם היו זכאים לכך אילו עבדו בפועל באותה שנה, בה יצאו לשבתון.

14/11/11 בעקבות פניות של מורים רבים שהיו בשבתון בשנת תשע"א ולא קבלו מענק יובל,
פנה פורטל שבתון
לשני ארגוני המורים בבקשה להסדיר את הנושא.

1/1/12 אנו שמחים להודיע שמענק יובל הועבר למורים שהיו בשבתון במשכורת דצמבר 2011.

====== 10/4/12 בעקבות פנייות פורטל שבתון, להלן עדכון שהתקבל ממשרד החינוך: ======

הממונה על השכר באוצר הוציא לאחרונה הנחיה הקובעת כי עובד הוראה היוצא לשנת שבתון (והזכאי למענק יובל),
יהיה זכאי למענק עם שובו לעבודה משנת השבתון.
החובה לתשלום מענק היובל חלה על המעסיק הישיר של עובד ההוראה,
על כן על המורים שלא קבלו את המענק בשנה שעברה, לפנות למעסיקם ולדרוש את התשלום.

מענק לידה, דמי לידה, חופשת לידה במהלך או לאחר שבתון

מענק לידה בשנת שבתון

על פי הביטוח הלאומי:

מענק לידה

מענק לידה הינו תשלום המשולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות בגין הלידה.

זכאית למענק לידה יולדת שילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה והיא אחת מאלה:

1. תושבת ישראל, או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה הייתה מחוץ לישראל).
2. אישה שעובדת בישראל, או שבן זוגה עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה,
גם אם הם אינם תושבי ישראל (למעט תושבי האזור ושטחי האוטונומיה) ובלבד שהלידה הייתה בישראל.

דמי לידה

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה.
דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה.
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.

עובדת הוראה שיוצאת לחופשת לידה לאחר שנת שבתון אינה זכאית לדמי לידה מהביטוח הלאומי,
בנימוק שלא עבדה לפחות 10 חודשים בתקופה של 14 חודש לפני חופשת הלידה.


על מורה שילדה במהלך שנת שבתון או חל”ת, לגשת למוסד לביטוח לאומי לבירור זכויותיה.
כמו כן, עליה לגשת לגזברות המחוז לקבלת אישורי השתכרות. (הסתדרות המורים / דע את זכויותיך)

מורה / גננת / עובדת הוראה -
על פי תקנון קרנות ההשתלמות לעו"ה, אם אינך זכאית לדמי לידה מהביטוח הלאומי,
הינך זכאית לקבל את דמי הלידה מקרן ההשתלמות שלך
.

מתוך "דע את זכויותיך" של הסתדרות המורים:

מי שתלד החל מה-26.5 בתוך שנת ההשתלמות ועד 10 חודשים לאחר שנת ההשתלמות ואינה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי,
תקבל את דמי הלידה המגיעים לה מהקרן בשיעור הנהוג במוסד לביטוח לאומי.
הבסיס לחישוב - שלושת המענקים האחרונים שלפני תום תקופת ההשתלמות (החלטת ביה"ד לעבודה בתל אביב תיק עב 093168/99).

לידה במהלך או בתום שנת שבתון:

מורה ששהתה בשנת שבתון מטעם קרן השתלמות וילדה במהלך או בתום שנת השבתון,
תיחשב לה שנת השבתון כשנת עבודה לכל דבר ועניין (חוזר מנכ"ל נה/7 עמ' 32).

עו"ה היוצאת לחופשת לידה לאחר שנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות תיחשב חופשת הלידה כתקופת עבודה לצורך תשלום משכורת הקיץ.

מלגות למורים, גננות ועובדי הוראה

הקישו כאן לפירוט נושא זה