לניוזלטר שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


שבתון - האתר של עובדי ההוראה
> זכויות מורים > זכויות מורות בהריון, לידה

זכויות עובדי הוראה - זכויות מורים, גננות, עובדי מערכת החינוך

בנושא הריון ולידה - זכויות המורה בהריון, חופשת לידה, מענק לידה

חשוב לכם לדעת את זכויותיכם ? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל


איסור פגיעה בהיקף המשרה בהריון


על פי החוק חל איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהיריון באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר שר העבודה.

חופשת מחלה למורה בהריון

עובדת יכולה להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון על סמך תעודה רפואית המעידה, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת.
דין היעדרות זו כדין העדרות לרגל מחלה.

היעדרות של עובדת הוראה מהעבודה בתקופת הריונה, מסיבת מחלה שאינה נובעת מהריונה, תיחשב כהיעדרות לרגל מחלה,
והיא תהא זכאית לנצל את חופשת המחלה העומדת לזכותה

בדיקות שגרתיות בתקופת ההריון

עובדת הוראה רשאית להיעדר מעבודתה לשם פיקוח רפואי במשך ההיריון ולבדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להיריון
בתחנה לבריאות האם והילד בהתאם לפרוט הבא:

 • אם היא עובדת שבוע מלא, למעלה מארבע שעות ביום
  אז מגיעות להבתקופת ההריון עד מכסה של 40 שעות
 • אם היא עובדת שבוע מלא, עד ארבע שעות ביום
  אזי מגיעות לה בתקופת ההריון עד מכסה של 20 שעות .
 • המעסיק יאשר היעדרות מהעבודה לשם פיקוח רפואי במשך ההיריון ולבדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להיריון
  על־סמך תעודה רפואית שהעובדת תמציא, וזאת ללא חיוב חשבון ימי חופשתה מכל סוג שהוא
  היעדרות מעל למכסה המפורטת לעיל, דינה כדין חופשת מחלה.

הגבלת פיטורין

לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהיריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה,

ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להיריון; הוראת סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות;

פיטורים בסעיף זה כוללים אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר, וכן חוזה עבודה לתקופה קצובה פחותה מ־12 חודשים, שהוארכה או חודשה לפני תחילת תוקפו של החוזה.

לא יפטר מעביד עובדת בחופשת לידה, או בימי היעדרה מהעבודה מתום חופשת הלידה עד תום 6 חדשים אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות.

לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ־גופית, או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי היעדרם מעבודה, לפי העניין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור, אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור. הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה.

שמירת הריון

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בכל חודשי ההיריון, על סמך תעודה רפואית, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת.

דין היעדר ת זו הינה כדין היעדרות לרגל מחלה, והעובדת זכאית לנצל חופשת מחלה בתקופה זו או לבחור לקבל את שכרה בשמירת ההיריון מהמוסד לביטוח לאומי - גימלת הביטוח הלאומי מחושבת לפי 70% מהשכר.

עובדת שתבחר לקבל גימלת היריון מהמוסד לביטוח לאומי ואשר תהיה זכאית לכך בהתאם לחוק הביטוח הלאומי - תיחשב תקופת שמירת ההיריון בגינה התקבלה הגימלה, כתקופת עבודה לכל עניין, חוץ מאשר לתשלום משכורת. דהיינו - התקופה תוכר לוותק, לזכויות גימלה גם בתקציבית וגם בצוברת, להבראה, לביגוד וכיו"ב.


את התביעה לביטוח לאומי יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בטופס מתאים ובצירוף אישור רפואי חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה.

שימו לב
עובדת שתקבל שכר בגין חופשת מחלה ולאחר מכן תוכר זכאותה לגימלת שמירת היריון מהביטוח הלאומי עבור אותה תקופה - חייבת להחזיר למעסיק את השכר שקיבלה בגין חופשת מחלה וימי חופשת המחלה שניצלה - יוחזרו לה.

חופשת לידה

חופשת הלידה בשכר היא 14 שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה - כרצון העובדת - לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.

אסור להעסיק יולדת לפני תום 98 ימי חופשת הלידה.

עובדת שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה של 17 שבועות ועובדת שילדה שלישייה 20 שבועות.

מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא,
אם הנולד אינו בחיים, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות אחרי הלידה.

"לידה" - לידת ולד חי או לידה אחרי 26 שבועות של היריון .

הארכת חופשת הלידה נמשכת בתיאום ובאישור הפיקוח בפנייה של שבועיים לפני תום 98 ימי חופשת הלידה.

חופשת לידה לאב

בן הזוג זכאי להחליף את האם בחלק מחופשת הלידה בתנאים הבאים:

 • בת זוגתו עבדה מעל 10 חודשים.
 • בת זוגתו עבדה עד 21 יום קודם ללידה.

מספר מינימלי של ימים לדיווח - 21 יום.
מספר מקסימלי של ימים לדיווח - 42 יום.

גבר יכול לקחת רק את המחצית השנייה של חופשת הלידה.
את המחצית הראשונה מחויבת לקחת בת זוגתו. המוסד לביטוח לאומי ימציא
אישור לחופשת הלידה של האב, לפי התנאים המפורטים לעיל. הגזברות תדווח על
חופשת לידה לגבר, אם המציא אישור מביטוח לאומי, המאשר את זכאותו לחופשת לידה

הארכת חופשת לידה

חופשת הלידה הינה בת 26 שבועות,

מהם 14 שבועות בתשלום (לפי הזכאות) ועוד 12 שבועות נוספים ללא תשלום (בהתאם לרצונה של האם).

עובדת רשאית לצאת לחופשת לידה 7 שבועות, או פחות מזה, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

הזכות לחופשת לידה של 26 שבועות מותנית בתקופת עבודה של 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק, לפני היציאה לחופשת לידה.

עובדת, שבתום 14 שבועות חופשת הלידה, מממשת את זכותה להארכת חופשת הלידה ב־12 שבועות נוספים, יוכרו לה 12 השבועות הללו לעניין צבירת זכויות התלויות בוותק, לרבות צבירת ותק לדרגה, ותק לפיצויי פיטורין, ותק לדמי הבראה
אך היות ובתקופה זו איננה מקבלת שכר, אין הפרשות לקרן פנסיה ולקרנות ההשתלמות וכתוצאה מכך לא תקבל תשלום בגין חופשת קיץ או החגים הנגזרים מתקופה זו

עובדת, שתודיע על רצונה לקצר את חופשת הלידה מ־12 השבועות שללא תשלום - רשאי המעסיק לדחות את חזרתה לעבודה עד ל־3 שבועות מיום הודעתה.

זכות העובדת לשעת הנקה נשארה בעינה ותחילתה מתום חופשת הלידה, דהיינו - מתום 26 שבועות או פחות.

עובדת שהוולד אשר תינוקה חייב להישאר או לחזור לאישפוז בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים -
יכולה לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האישפוז, אך לא ליותר מארבעה שבועות.
או לפצל את חופשת הלידה כך, ששלושה שבועות או יותר יהיו בתכוף אחרי יום הלידה, ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האישפוז או עם סיומה.
עובדת שבחרה לפצל את חופשת הלידה
חייבת להודיע למעסיק ארבעה ימים לפני המועד שבו היא רוצה לחזור לעבודה.

עובדת שבחרה להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האישפוז
חייבת להודיע למעסיק ארבעה ימים לפני המועד שבו היתה אמורה לחזור לעבודה,
אולם אם בנסיבות המקרה אין באפשרותה להודיע כאמור בפסקה זו - תודיע במועד המוקדם ביותר האפשרי.

אפשרויות הבחירה האלה ניתנות גם לעובדת במקרה שהיא עצמה נאלצת להתאשפז ולאו דווקא תינוקה.

מחלה בחופשת לידה

עובדת שחלתה ואושפזה בבית־חולים תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים זכאית :

להאריך את חופשת הלידה עד תום האישפוז אך לא יותר מארבעה שבועות.
או לפצל את חופשת הלידה, כך, ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האישפוז או עם סיומה.

על העובדת להודיע על בחירתה למדור כוח אדם בלשכה המחוזית,
אשר יחייב את ימי המחלה שלה ויודיע על־כך, באמצעות העובדת, לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריה.

חזרה מחופשת לידה לאחר פגרת חג

עובדת הוראה, שחופשת הלידה שלה על חשבון המוסד לביטוח לאומי הסתיימה ערב פגרת חג או אף במשך הפגרה - והיא חזרה לעבודה מיד לאחר הפגרה - זכאית לקבלת שכר בעבור פגרת החג.

עובדת ההוראה חייבת להודיע למנהל בית הספר ולמדור כוח אדם בהוראה במחוז על המועד המדויק שבו יש בדעתה לשוב לעבודה -
יש להעביר הודעה בכתב על רצונה לשוב לעבודה מיד לאחר הפגרה.

חובה על מנהל בית הספר, הממונה ישירות על עובדת ההוראה שיצאה לחופשת לידה, לשמור עמה על קשר (בע"פ או בכתב) כדי שיוכל לוודא מהו בדיוק המועד שבו היא מתעתדת לחזור לעבודה לאחר תום חופשת הלידה המגיעה לה עפ"י החוק, וכן עליו להודיע על־כך למדור כוח אדם בהוראה במחוז.

הנקה

עובדת הוראה לאחר חופשת לידה, אשר היקף העסקתה הינו לפחות 90% משרה זכאית במשך 4 חודשים
ממועד תום חופשת הלידה (14-26 שבועות) , להפחתה של 4 שעות שבועיות משעות השהייה,
מבלי שיופחת שכרה או היקף משרתה.

היעדרויות, חופשות, איחורים או חיסורים בקורסים של התפתחות מקצועית
לעובדת הוראה בחופשת לידה

חובת נוכחות לפחות ב- 80% משעות הקורס והגשת עבודה חייבת בציון.
לעובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה מותרת - בנוסף - היעדרות בת שבועיים ממועד הלידה בקורסי הפיתוח המקצועי בגין חופשת הלידה.

חישוב חופשת הלידה לעיניין חישוב הותק

בחישוב תקופת העבודה לעניין חישוב הוותק תיחשב גם תקופת היעדרות מן העבודה כתוצאה
מחופשת לידה שבעדה מקבל עובד הוראה תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג

עובד זכאי לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו,
על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות עובד מהעבודה תחשב כהיעדרות מזכה בתנאים הבאים:

 • ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האשה או העובר, ובמקרה של הפלה
 • ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בנסיבות שבהן היא תלויה בעזרת הזולת לביצוע הבדיקות או הטיפולים.
 • נוכחות בלידה - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.