לניוזלטר שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


שבתון - האתר של עובדי ההוראה
> זכויות מורים > זכויות פנסיה ופרישה של מורים

זכויות עובדי הוראה - זכויות מורים, גננות, עובדי מערכת החינוך

בנושא חיסכון לפנסיה ופרישה

חשוב לכם לדעת את זכויותיכם ? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל


חובת המעביד לבטח בפנסיה מקיפה

בעלויות על מוסדות החינוך חייבות לבטח את עובדי ההוראה המועסקים על ידם בהסדרי פנסיה מקיפה באחת הקרנות המאושרות ע"י אגף שוק ההון באוצר.

מעבידים, שאינם מבטחים את כל עובדי ההוראה המועסקים על ידם באחת מהקרנות הנ"ל ו/או אינם משלמים את דמי התגמולים המעודכנים,
חשופים לתביעות משפטיות, הן מצד קרנות הפנסיה מכוח חוק הלנת השכר, הן מצד עובדים מכוח חוק הסכמים קיבוציים הן מצד שאירי העובד מכוח חוק הסכמים קיבוציים ו/או חוק החוזים

על פי החוק הפנסיה תעודכן בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, אחת לשנה, בגימלת ינואר.

בחירת קרן פנסיה וקופת גמל

העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יהיה מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.

על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזה קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנ"ל על הקופה בה בחר, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו.

התוספות הקבועות במשכורת עובד ההוראה לצורכי גמלאות ופיצויים בפנסיה תקציבית

מותנה בעבודה בהוראה של שליש משרה לפחות

 • שכר משולב כולל כל תוספות היוקר.
 • תוספת "הסכם הוראה 94"
 • 3% תוספת שכר 2001
 • 4.81% תוספת שכר 2008
 • .5.75% תוספת שכר 2011
 • גמול חינוך כיתה או גמול מקצוע והכשרות.
 • גמול חינוך נוסף (מעובה ) למחנכי כיתות א
 • גמול השתלמות לרבות גמול כפל תואר, תעודת הוראה, גמול ביניים
 • גמול תואר שני (5%) ושלישי (10%)
 • תוספת לחינוך מיוחד - אם שולמה לעובד בתקופה של 12 החודשים הרצופים שקדמו לפרישתו, או אם המדובר בעובד שנפטר כתוצאה ממחלה או פוטר לאחר מחלה אשר בה חלה עקב עבודתו במסגרת החינוך המיוחד, ותוך כדי עבודה.
  ( רק למקבלים גמלה מהאוצר)
 • גמול ניהול - למנהל לסגן מנהל ולגננת מרכזת, בתנאי שתוספת זו ניתנה לעובד בקשר לתפקידו הקבוע ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים
 • ותק בניהול למנהל ולסגנו.
 • גמול פיקוח, בתנאי שתוספת זו ניתנה לעובד בקשר לתפקידו הקבוע ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים גמול הדרכה - עו"ה בתפקיד הדרכה יהיה זכאי לגמול הדרכה בגמלה לאחר שירות של שנתיים לפחות טרם פרישתו. )
 • גמול ריכוז גן ילדים לגננות עצמאיות.
 • גמול הכנה לבחינות בגרות
  • 2% תוספת לשעות הכנה לבחינות בגרות למי שקיבל גמול זה בחמש שנות השירות שקדמו לפרישתו.
   גובה הגמול לפי ממוצע של 5 שנים או:
  • למי שקיבל גמול זה בתשע שנות השירות מתוך עשר, שקדמו למועד פרישתו, ובלבד שהתנאים האמורים, כאמור, התקיימו בו בשנים עשר חודשי השירות הרצופים האחרונים עד לחודש שבו חל מועד פרישתו.
 • תוספת הסכם מסגרת.
 • קצובת הבראה - בשיעור הקצובה המשולמת לעובד הוראה שדרגתו וותקו
 • בשירות הם כדרגתו וותקו של הזכאי לקצבה
 • תוספת שכר מינימום.
 • תוספת ערבה
 • ביגוד - רק לעובדי הוראה בפנסיה תקציבית

שימו לב: שאר מרכיבי השכר אינם נחשבים כגמולים פנסיוניים ואינם מהווים בסיס למשכורת קובעת לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין, הפרשות קרן השתלמות, קרן דפנה, הפרשות לקרנות הפנסיה (מבטחים, קג"מ, גלעד) וכיו"ב

עבודה מעל למשרה מלאה איננה מזכה בזכויות לגמלה ואיננה מובאת בחשבון שקלול היקף המשרה של הפורש לגמלאות. תמורת שעות מעל למשרה הופקדו כספים בבנק מסד, בקרן דפנה כלנית, לזכותו של כל עובד הוראה שעבד שעות נוספות.

גיל הפרישה

גיל הפרישה החדש בהתאם להחלטת הכנסת המזכה לגמלאות כלהלן:

 • גיל פרישה מרצון של הגננות הינו 59 .
 • גיל פרישת החובה של עובדי ההוראה 67.

פרישה מוקדמת

עובד הוראה המבקש לפרוש לגמלאות בטרם מלאו לו 67 שנה,
חייב במתן הודעה מוקדמת על כך בכתב לא יאוחר מ־90 יום לפני מועד פרישתו, ובמילוי טופסי תביעה לגמלה.

רצוי להגיש את הטפסים עד 31 בדצמבר של אותה שנת לימודים, כדי שיהא סיפק לטפל כראוי בתביעתו לגמלה

פרישה מוקדמת לגמלאות משירות המדינה

בדיונים בין משרד החינוך והסתדרות המורים נקבעת מכסה ארצית לפרישות מוקדמות של עובדי הוראה, שמחולקת למחוזות משרד החינוך.
אישור הפרישה הסופי ניתן אך ורק ע"י ועדת הגימלאות, שקובעת גם לגבי תנאי הפרישה הנלווים.

תכנית הפרישה אינה חלה על מורה המצוי בהליך משמעת, ולא על מורה הפורש מרצונו עפ"י החוק, ולא על מורים שפוטרו לאחר סיום ההליך הפדגוגי, ולא על מורים הנמצאים בחל"ת. כן לא חלה על מורים, שהוחל לגביהם בתהליך פרישה מטעמי בריאות.

הפרישה מתאפשרת בדרך כלל מגיל 50 עם ותק מינימלי של 20 שנות שירות לפחות במשרד החינוך.

 • עדיפות א' - פרישת עובדי הוראה שהמשרד קבע כי פרישתם חיונית למערכת יקבלו:
  • קצבה מיידית - לזכאים לקצבה.
  • 50,000 ש"ח מענק מיוחד.
  • 6 חודשי הסתגלות.
 • עדיפות ב' - פרישת מורים שחוקים יקבלו:
  • קצבה מיידית - לזכאים לקצבה.
  • 40,000 ש"ח מענק מיוחד.
  • 5 חודשי הסתגלות.

ואילו המורים:

 • מורים בגילאי 65-60 שפרישתם המוקדמת אושרה במסגרת המיכסה המאושרת
  למחוז הרלוונטי של משרד החינוך יקבלו רק מענק של 40,000 ש"ח, כפוף לחלקיות
  משרה משוקללת.
 • גננות החל מגיל 59 יקבלו רק 40,000 ש"ח כפוף לחלקיות משרה משוקללת.
 • מורה אשר לא צבר לפחות 20 שנות הוראה במערכת החינוך או שאינו בגיל 50 לפחות ויש צורך חיוני לאשר את פרישתו, יקבל רק מענק פרישה בסך 40,000 ש"ח, בכפוף לחלקיות משרה

פרישה מוקדמת לגמלאות בקרנות פנסיה צוברות (לא תקציבית)

נוהל הפרישה לגבי מורים אשר זכאים לקצבה מקרן פנסיה צוברת ותיקה הוא כלהלן:

 • יש לפנות להסתדרות המורים לאגף המקצועי ולמלא טופס מתאים.
 • ועדה משותפת עם משרד החינוך תחליט על אישור פרישה מוקדמת מהקרנות (קפ"מ).
 • יכולים להגיש בקשה רק מגיל 50

המשך העסקתם של בני משפחה של חיילים שנספו במערכות ישראל

בהתאם לתיקון לחוק משפחות חיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום ) הורים שכולים ימשיכו לעבוד עד חמש שנים רצופות מעבר לגיל פרישת החובה, אלא אם קבעה ועדת תעסוקה, כי עובד כאמור אינו כשיר לעבוד בהתאם לסייגים שנקבעו בחוק, וזאת כחלק מהתהליך השיקומי של ההתמודדות שלהם עם האובדן והשכול.

תיקון חל גם על מי שחל עליו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

הקדמת הפרישה לגמלאות מטעמי בריאות

מורים המבקשים להקדים פרישתם לגמלאות, ובין הסיבות לבקשתם כלולה גם סיבה רפואית,
מתבקשים לבקש הפניה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לפני שהם פורשים בפועל.

גם בעניין ביטוח החיים והנכות של הסתדרות המורים שבאחריות הפניקס,
אין החברה יכולה להיענות לתביעות למענק נכות מטעמי בריאות לאחר שהחבר פרש מעבודתו, שלא על פי החלטת ועדה רפואית של משרד הבריאות.

ההפניה לוועדה רפואית היא באמצעות הלשכות המחוזיות של משרד החינוך.
המורה יתחייב בתשלום עבור הבדיקה של הוועדה הרפואית.

חישוב הגמלה לפורשים מטעמי בריאות חישוב הגמלה לפורשים מטעמי בריאות,
כאשר ועדה רפואית קבעה להם אחוזי נכות לצורכי גמלאות, הוא אלטרנטיבי:

 • לפי אורך השירות, או
 • לפי אחוזי הנכות.

הכל לפי השיעור הגבוה יותר.