Shabaton - דוקטורט בחינוך - תואר שלישי בחינוך
הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם ללימודיםתואר שלישי בחינוך

לימודים לתואר שלישי למורים

האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

האוניברסיטה העברית - בית ספר לחינוך

לימודי דוקטורט בחינוך

   מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

לימודים לתואר שלישי בחינוך מתמטי
לימודים לתואר שלישי במתמטיקה
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - לימודי דוקטורט
תקשורת - לימודי דוקטורט

   מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת חיפה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת חיפה