שבתון - הצעות לימודים ומידע ליוצאים לשבתון - אפריל 2019

דִ"ר אסיה שרון, ראש אסיף טלֹפ ו ן : 054‐4441746 assif.pub@gmail.com www.ass i f -pub. com פרטים נוספים והרשמה: אסיף הוצאה לֹאור, מרכז כתיבה ועריכה מזמינה אתכם לֹלֹמודִ כתיבה ועריכה ברמה גבוהה הקֱורס המשולֹב כתיבה עיונית ‐ עריכה לֹשונית סדִנה ייחודִית שמאחוריה עומדִת התפיסה שלֹצדִ כישרון יש צורך בלֹא מעט טכניקֱה, וזו ניתנת לֹלֹמידִה. 2 3 הקֱורס מיועדִ לֹמעוניינים לֹרכוש כלֹים לֹכתיבת טקֱסטים עיוניים ולֹעריכה לֹשונית מקֱצועית. הקֱורס נערך בקֱבוצות קֱטנות ובאווירה נעימה. הסדִנה המקֱוונת לֹכתיבה יוצרת לֹמידִה מרחוקֱ הקֱורס מקֱנה ידִע וכלֹים בכתיבה עיונית ובעריכה לֹשונית, מתקֱיים בלֹמידִה מרחוקֱ: בכלֹ מקֱום, בכלֹ זמן. 1 הקֱורס המשולֹב המקֱוון כתיבה עיונית ‐ עריכה לֹשונית לֹמידִה מרחוקֱ הוצאה לֹאור, מרכז כתיבה ועריכה מחברת הספר המצלֹיח " " )מבנה הטקֱסט העיוני( מילֹים בונות תמונה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=