Shabaton - דוקטורט בחינוך - תואר שלישי בחינוך
הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם ללימודיםתואר שלישי בחינוך
חפשו קורסים

לימודים לתואר שלישי למורים

 למספר הטלפון - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני    מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

האוניברסיטה העברית - בית ספר לחינוך

לימודי דוקטורט בחינוך


האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני
 למספר הטלפון - אוניברסיטת חיפה    מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

לימודים לתואר שלישי בחינוך מתמטי
לימודים לתואר שלישי במתמטיקה
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - לימודי דוקטורט
תקשורת - לימודי דוקטורט


אוניברסיטת חיפה