שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> חשוב לדעת בשבתון > תוכניות הלימודים בשבתון

תוכניות הלימודים בשבתון

חובות הלימודים בשבתון

לימודים בשנת שבתון מלאה
שיעור המשרה הממוצע
בשנות החיסכון
מספר שעות ההשתלמות בשעות שבועיות (ש"ש)
  עד גיל 50 מעל גיל 50
33.33% עד 49.99% 5 ש"ש עד 8 ש"ש 4 ש"ש עד 8 ש"ש
% 50.00 עד 74.99% 8 ש"ש עד 12 ש"ש 6 ש"ש עד 12 ש"ש
75% ומעלה 9 ש"ש עד 16 ש"ש 7 ש"ש עד 16 ש"ש

 

חצי שנת שבתון

לימודים בחצי שנת שבתון
שיעור המשרה הממוצע
בשנות החיסכון
מספר שעות ההשתלמות בשעות שבועיות (ש"ש)
  עד גיל 50 מעל גיל 50
70% עד 74.99% 4 ש"ש עד 6 ש"ש 3 ש"ש עד 6 ש"ש
75% ומעלה 6 ש"ש עד 8 ש"ש 4 ש"ש עד 8 ש"ש

 

חלוקת הלימודים בין שעות חובה ושעות השלמה:

ניתן ללמוד את כל מכסת השעות במסגרת שעות החובה
או לחלק אותן בין שעות חובה לשעות השלמה כך שלימודי ההשלמה לא יהוו יותר מ - 1/4 מהתכנית כולה.

עובדי הוראה מגיל 45 או בעלי תואר שני ושלישי זכאים לחלוקה שווה בין לימודי חובה והשלמה.

עובדי הוראה היוצאים לשנת שבתון או לחצי שבתון, חייבים להשתלם.
ייחשבו כלימודים בשבתון רק לימודים שיתקיימו בין ה - 1 בספטמבר של שנת תחילת השבתון ועד 31 באוגוסט של השנה העוקבת.

1 ש"ש=28 שעורים.

כל תכנית השתלמות יש לאשר מראש ובכתב אצל יועצת הקרנות (אזורית או ארצית), וכן כל שינוי בתכנית הלימודים .

המוסדות המאושרים ללימודים בשבתון

 • מוסד המפורסם במדריך למשתלם מטעם "קרנות השתלמות לעובדי הוראה", הינו מוסד מוכר ע"י הקרנות.
 • ניתן בהחלט ללמוד במוסד שאינו מופיע במדריך, במקרה זה, יש לצרף לטופס הבקשה לאישור תוכנית הלימודים, מסמך רשמי מטעם המוסד ובו תוכנית הקורס והיקפו.
 • יש לוודא ששכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
 • אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות.

נושאי ההשתלמות המאושרים ללימודים בשבתון

נושאים מאושרים בשבתון במסגרת שעות החובה:

 • לימודים אקדמיים לקראת תואר בכיר, B.Ed. ,B.A, M.A ודוקטור.
 • לימוד הסמכה, רשיון הוראה, ריכוז מקצוע והשלמות לקראת תואר.
 • כתיבת תוכניות לימודים, ספרים, חוברות ופרוייקטים, בעלי זיקה לעבודה חינוכית והם מונחים על ידי מנחה ממוסד להשכלה גבוהה או ממוסד השתלמות מוכר לצורך זה.
 • השתלמות לקידום מקצועי, בתחומי ההוראה ו/או החינוך.


נושאים מאושרים בשבתון במסגרת שעות ההשלמה:

פעילות בתחומי אומנות, יצירה, העשרה, פעילות ספורטיבית וכו'.

לימודים יוכרו כלימודי השלמה אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • היקפם 28 שעות לפחות.
 • שכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
 • עם סיום הקורס ינתן למשתלם אישור על סיום הלימודים ובו הפרטים:
  • שם המשתלם
  • ת.ז.,
  • תאריכי פתיחה וסיום הקורס
  • היקף השעות שנלמדו.

בסוף שנת הלימודים יש להגיש לקרנות ההשתלמות אישורים על סיום הלימודים בהתאם לתוכנית  שאושרה,  על כל לימודי החובה וההשלמה.

על בסיס אישורים אלה  יקבל המשתלם אישור לשנת ותק.

ספורט בשבתון

יאושרו עד 4 ש"ש שיעורי ספורט בשנת השתלמות מלאה, מתוכן עד 2 ש"ש לשיעורי שחיה / פעילויות במים.
אין מאשרים פעילויות במועדון ספורט / קאנטרי קלאב/ מכון כושר שאינם מקיימים רישום נוכחות.
לא יוחזרו דמי מנוי למועדון/ קאנטרי/ מכון אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים בו.


שינוי תוכנית הלימודים בשנת שבתון

 • כל תוכנית השתלמות בשנת השבתון חייבת לקבל אישור בכתב ומראש מקרנות ההשתלמות.
 • ניתן לבצע שינויים בתוכנית הלימודים של שנת השבתון עד 30.11.
 • טופס בקשה לשינוי תוכנית לימודים אפשר לקבל במשרדי הנהלת הקרנות, בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון, או להוריד כאן:
  טופס שינוי תוכנית לימודים לחברי הסתדרות המורים
  טופס שינוי תוכנית לימודים לחברי ארגון המורים
 • רק שינוי מאושר וחתום ע"י נציג הקרנות מחייב את הקרנות.
 • הגשה לאחר 30.11  אפשרית באמצעות "ועדת חריגים",.
  טפסי בקשה ניתן לקבל על ידי פנייה טלפונית להנהלת קרנות ההשתלמות, בטלפון 03-6938364
 • לפני הגשת הבקשה לשינוי, על המשתלם להסדיר את ביטול התחייבותו הכספית לשכר לימוד (הרשאה לחיוב חשבון), במוסד ממנו הוא מעוניין לעבור.
 • שימו לב: אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות.

לימודים בחו"ל בשנת שבתון

 • לימודי שפה בחו"ל מאושרים עד 6 ש"ש (112 ש' חובה + 56 ש' השלמה)
 • שימו לב: יאושרו אך ורק לימודים המתקיימים בין התאריכים 01.09 - 31.08 בשנת השבתון כדלקמן:
  2 שבועות - 2 ש"ש + 1 ש"ש השלמה.
  3 שבועות - 3 ש"ש + 1 ש"ש השלמה.
  4 שבועות - 4 ש"ש + 2 ש"ש השלמה.
 • על המשתלם לבדוק מראש ותוך כדי הלימודים, אם אומנם הוא מקבל את השעות הנ"ל המשולמות ע"י הקרנות.
 • שימו לב: קרנות ההשתלמות מחזירות אך ורק את שכר הלימוד נטו וכל יתר ההוצאות, כמו טיסות, דיור, כלכלה וכדומה - תהיינה על חשבון המשתלם.
 • אישור הלימודים ע"י קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות.
 • בדר"כ לא מאושרים טיולים וסיורים לימודיים בחו"ל במסגרת שנת השתלמות.
 • לשם קבלת מידע על מוסדות אקדמיים בחו''ל המוכרים בארצם יש לשלוח בקשה למשרד החינוך לפקס מס' 02-5601436.
  הבקשה (בכתב ברור) צריכה לכלול שם פרטי ומשפחה של הפונה וכתובתו המלאה,
  שמו המלא וכתובתו בחו''ל של המוסד (בלועזית),
  התואר, ההתמחות ואופן ביצוע הלימודים (התכתבות, פרונטלי וכו').
  - התשובה הרשמית תישלח בדואר בלבד
  - ישנה הגבלה של עד 3 מוסדות לפונה אחד

פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים

ניתן לבצע פרוייקט אישי כחלק מתכנית הלימודים, בהיקף של עד 224 שעות שנתיות (8 ש"ש), בשנת השתלמות מלאה.
הפרוייקט האישי מאושר לעו"ה בעלי תואר ראשון לפחות.

נושאים אפשריים לפרוייקט אישי:

השתתפות בפרויקט חינוכי / לימודי ביוזמת מנהלי המחוזות במשרד החינוך.
כתיבת תכניות לימודים מוזמנות ע"י הפיקוח או הנהלת ביה"ס.
כתיבת חוברות עבודה לתלמידים ו/או חוברות הדרכה למורים, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה"ס.
כתיבת ספרי לימוד, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה"ס.
כתיבת ספרי ילדים, לפי תכנון מראש.
כתיבת ספרות דידקטית, משחקים חינוכיים וכיו"ב, לפי תכנון מראש.
כתיבת ספרות בנושאי פולקלור, תרבות וכיו"ב, לפי תכנון מראש.
כתיבת מחקר מדעי במוסד להשכלה גבוהה

המוסדות המאושרים לביצוע הפרוייקט:

מוסדות ישראליים להשכלה גבוהה.
מכללות אקדמאיות לחינוך.
מרכזי פסג"ה.

שנת שבתון לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש"

הקישו לפירוט שנת שבתון באופק חדש